Om Oss

SKAPA HÅLLBARA VÄRDEN ATT FÖRVALTA MED PROESSE SOM AFFÄRSPARTNER

 

Hos ProEsse möter du specialister på förändringsledning inom företag och offentlig sektor. Vi förklarar komplexa samband på ett pedagogiskt sätt och ser till att konkretisera och bryta ned strategiska mål i vardagens rutiner, flöden och arbetssätt; dvs att vi på ProEsse är med från strategiska inriktningsbeslut ned till den operativa förvaltningen. På detta sätt bygger vi tillsammans med våra kunder hållbara relationer och leveranser!

 

I en spännande och utmanande vardag jobbar vi med förändringsledning inom och genom organisationsutveckling, projektledning, digital transformation, digitalisering, artificiell intelligens (AI), IT som molntjänst, regulatoriska och legislativa krav och strategisk kommunikation. Komplexa områden där det med ProEsse som affärspartner blir en trygg leverans där vi tillsammans möter utmaningar inom båda den offentliga och privata sektorn.

 

ProEsse kombinerar innovativa med beprövade lösningar för en säker och trygg leverans. Vi ligger i framkant inom teknisk utveckling, säkerhet, lagstiftning, forskning och vet hur man organiserar och strukturerar verksamheter för optimal dynamik och lönsamhet.

 

Proesse levererar B2B, som underkonsulter, via ramavtal, avrop, direktupphandlingar och inhouse konsultbolag.

 

Genom ett medvetet och aktivt CSR-arbete bidrar Proesse som företag från regional föreningsutveckling till globalt utvecklingsarbete. Detta genom erfarenheter och samverkan som stärker såväl oss som våra kunder! Fråga oss gärna mer om detta fokus.

 

 

Välkommen till Proesse som affärspartner för ett hållbart och vinnande samarbete!

 

 

 

PÅGÅENDE LEVERANSER

 

Projektledning vid införandet av ny tjänst vid åtta sjukhusförvaltningar inom VG-regionen

 

Framtagning och implementation av kvalitetsledningssystem

 

Utvärdering av införandet av nytt operationssplaneringssystem Orbit5 inom VGR

 

Personalintervention på kirurgisk avdelning

 

Projektledning införande e-learning inom VGR

 

Projektledning upphandling av förvaltningsövergripande verksamhetsstöd

 

Strategiskt upphandlings- och inköpsstöd privat verksamhet

 

Införande av MSO 365

 

Organisationsgenomlysningar, analys och framtagning av ny förvaltningsorganisation

 

Framtagning av lösningar och förvaltningsmodeller för molnbaserad infrastrukturlösningar

 

Projekt- och processledning kommungemensam digitalisering och transformation inom grundskola

Utveckling och leverans av verksamhetsstöd för antagning till forskarskola vid universitet

 

Konfigurationslösning av verksamhetsstöd för bostadsrättsföreningar

 

Rådgivning till företag, styrelser, VD och ledning från strategisk till operativ nivå.

M-T-O Interaktionsmodell att identifiera och hantera nytta och risker

MTO handlar primärt om hur människa, teknik och organisation samspelarprimärt att identifiera risker eller när olyckor uppstår. Det innebär att leta riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om olika arbetsmoment, i utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). Genom att reversera metodiken kan även nytta, värden och effekter identiferas och byggas in tillsammans med strategier, handlingsplaner och protokoll.

MÄNNISKA

 

INTERAKTION

ARBETSMILJÖ

STRESS

GRUPPDYNAMIK

TEAM

ARBETSFORMER

ARBETSSÄTT

FLÖDEN

RUTINER

PROTOKOLL

ROLLER

FUNKTIONER

ARBETSGLÄDJE :-)

TEKNIK

 

DIGITAL TRANSFORMATION

GOOGLE G-SUITE (BUSINESS/EDUCATION)

E-LEARNING/LMS

INFÖRANDE VERKSAMHETSSTÖD

KONTRAKTSFÖRVALTNING

LEVERANTÖRSDIALOGER

MARKNADSANALYSER

MICROSOFT 365

MOLNBASERAD INFRASTRUKTUR

NULÄGESANALYSER

NYTTOANALYSER

OPEN SOURCE

STRATEGISKT UPPHANDLINGSSTÖD

UPPHANDLING VERKSAMHETSSTÖD

 

ORGANISATION

 

AFFÄRSUTVECKLING

DIMENSIONERING

EU:s NYA DATASKYDDSDIREKTIV

FÖRÄNDRINGSLEDNING

GENOMLYSNINGAR OCH ANALYSER

GRUPPDYNAMISKA PROCESSER

KOMMUNIKATION

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KONFLIKTLÖSNING

KONTINUITETSPLANERING

LEDARSKAPSUTVECKLING

OMORGANISATIONER

PAKTERING

PRODUKTIFIERING

RAPPORTER OCH BESLUTSUNDERAG

RÅDGIVNING

STRUKTUR/ROLLER/FUNKTIONER